Towplane | F-PFVV (V1) | 14:26 LFMXLFMX 14:34 | 8' | 19 km