DG-1000 | F-CNCH (KL) | 14:03 LFMYLFMY 14:36 | 33' | 58 km