DV20 Katana | HADAS (DAS) | 14:11 LHTLLHTL 14:43 | 32' | 79 km